Algemeen

Wat is het verschil tussen de landelijke 'gezonde school' en 'De Gezonde Basisschool van de toekomst'

De Gezonde school is een door de overheid erkend programma wat gericht is op gezondheidsbevordering op scholen. Dit programma bestaat uit meerdere erkende werkwijzen en activiteiten. Een Gezonde school krijgt een speciaal vignet. Het vignet Gezonde school is een officiële erkenning voor scholen, die structureel, planmatig en integraal werken aan het verbeteren van de gezondheid van leerlingen. De 'Gezonde Basisschool van de toekomst' staat volledig achter de ambities van het vignet gezonde school. Alle scholen die meedoen aan ‘De Gezonde Basisschool van de toekomst‘ streven ernaar om het vignet gezonde school zo spoedig mogelijk te behalen. Om in aanraking te komen voor een vignet Gezonde school moet een school zich meetbaar inzetten voor één of meerdere thema‘s (voeding; sport en bewegen; roken en alcohol; hygiëne, huid, gebit en gehoor; sociaal-emotionele ontwikkeling; relaties en seksualiteit; fysieke veiligheid; milieu). Het vignet kan worden uitgereikt aan basisscholen, voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs.

Komt er ook voorlichting voor ouders over wat een gezonde leefstijl is?

Samen met de GGD organiseren wij activiteiten over voeding, beweging en andere thema´s voor ouders. Ouders kiezen zelf of zij willen meedoen aan deze activiteiten.

Is het project afhankelijk van vrijwilligers?

Op dit moment werken er op de basisscholen veel vrijwilligers. Ze ondersteunen de leerkrachten en de medewerkers van de kinderopvang. Maar zij zijn nooit zelf eindverantwoordelijk. De Gezonde Basisschool van de Toekomst werkt ook met vrijwilligers. Net als de reguliere basisschool.

Wat is het nut van het hele project als ouders thuis hun kind daarna alleen maar frites en chips laten eten?

We willen met de Gezonde Basisschool van de Toekomst gezond gedrag bij kinderen stimuleren. Ouders zijn daarbij van groot belang. We zullen dan ook met ouders in gesprek gaan over gezondheid, bewegen en gezonde voeding.

Gaat dit project niet ten koste van de vrije tijd van mijn kind?

Door de Gezonde Basisschool van de Toekomst veranderen de lestijden. Met het lesrooster sluiten wij aan bij het natuurlijk ritme van het kind. We beginnen om 8.30 uur. Dat is nu op de meeste scholen ook al zo. Maar het overblijven tussen de middag wordt langer. Hierdoor eindigt de lesdag tussen half vier en vier uur.
Het naschoolse aanbod is volledig op vrijwillige basis. We proberen om, samen met de kinderopvangorganisaties, de sportverenigingen en de cultuuraanbieders uit de omgeving van de school een aantrekkelijk programma aan te bieden. Kinderen kunnen zelf kiezen hoe vaak zij hier aan deelnemen. De indeling van de vrije tijd van uw kind kunt u dus helemaal zelf bepalen.

Komen er ook extra speelplaatsen in de wijk?

Het project de Gezonde Basisschool van de Toekomst gaat alleen over de ruimte in de school. De gemeente is verantwoordelijk voor speelgelegenheden in de wijk.

Leerkrachten zijn nu al overbelast. Hoe kan dan toch het project de Gezonde Basisschool van de toekomst worden uitgevoerd?

Leerkrachten zijn nu vaak overbelast door het overvolle lesrooster. Met De Gezonde Basisschool van de Toekomst maken wij juist meer ruimte in dit lesrooster. Bijvoorbeeld door creatieve activiteiten en extra bewegen tussen de middag en na school te plannen. Deze worden uitgevoerd door externe partners. Op die momenten hebben de leerkrachten tijd voor zichzelf. Zij kunnen dan correctiewerk doen. Of naar een vergadering gaan die anders na school zou plaatsvinden. Hierdoor wordt de werkdruk voor leerkracht minder.

Haalt de school straks wel voldoende onderwijstijd?

Van alle deelnemende scholen is het lesrooster doorgerekend. Het voldoet aan het minimum vastgesteld door het ministerie van onderwijs, cultuur en wetenschappen.

Is er tijdens de projectperiode ruimte om het plan bij te stellen?

De Gezonde Basisschool van de Toekomst is een project dat in de komende jaren steeds verder zal ontwikkelen. Na de herfstvakantie 2015 starten wij met de nieuwe dagindeling. Maar we blijven zoeken naar verbetering. Wat goed werkt houden we zo, wat
minder goed werkt wordt vervangen door alternatieven.

Hoe wordt de voortgang van het project gegarandeerd na de projectperiode van vier jaar?

We zijn nu al bezig met de voorbereiding van de periode na 2020. De belangrijkste partijen hierbij zijn het ministerie van OC&W en het ministerie van VWS. Beide ministeries zijn geïnteresseerd in de resultaten van de Gezonde Basisschool van de Toekomst. De komende tijd onderzoeken we verder of deze ministeries straks ook mee willen werken aan het mogelijk maken van de Gezonde Basisschool van de Toekomst na 2020.

Hoe groot is het risico dat deze ontwikkeling negatief uitpakt en mijn kind daar in zijn of haar latere leven last van krijgt?

Dit risico is heel klein. We doen geen experimenten die nog nooit eerder zijn uitgevoerd. We maken, daar waar mogelijk, gebruik van bestaande bewezen effectieve experimenten en lespakketten. In verschillende landen zoals Zweden, Noorwegen, Canada en Amerika zijn
al soortgelijke schoolprogramma‘s uitgevoerd. Daar zijn de gevolgen alleen maar positief. Zodra medewerkers merken dat er negatieve gevolgen zijn van dit project, zullen wij uiteraard direct ingrijpen.

Kan een kind ook te veel bewegen?

Een kind is de ene dag meer actief zijn dan de andere. Tijdens schooltijden zijn kinderen op De Gezonde Basisschool van de toekomst minstens één uur per dag actief. Dit wordt aanbevolen door het Nationaal Instituut Sport en Bewegen. Als uw kind ook
thuis nog veel beweegt of sport is dit goed voor de motorische en sociale ontwikkeling van uw kind. Ook de gezondheid van uw kind wordt hierdoor beter. Extreem veel beweging kan leiden tot oververmoeidheid van uw kind. Dit zullen wij goed in de gaten houden en
proberen te voorkomen. Er wordt ook voldoende tijd gemaakt voor ontspanning op school en tijdens het overblijven.