FAQ

Algemeen
Antwoord:
Het concept geeft leerkrachten meer rust en ruimte tijdens de werkdag. Dit komt doordat sportieve en creatieve activiteiten tijdens de lunchpauze en na school, worden begeleid door anderen. Zoals pedagogisch medewerkers van de kinderopvang of vakleerkrachten, eventueel met extra hulp van vrijwilligers. Dit biedt leerkrachten de tijd en ruimte voor een welkome pauze. Zij kunnen even rustig eten, op adem komen of wat werk voorbereiden.

Let op: het concept van De Gezonde Basisschool van de Toekomst is niet in beton gegoten. Elke school gaat anders om met de inzet van leerkrachten binnen het concept. Ook kunnen persoonlijke ambities en affiniteiten van een leerkracht ervoor zorgen dat hij of zij wél activiteiten in de lunchpauze begeleidt.
Antwoord:
Zeker. De Gezonde Basisschool van de Toekomst is continu in ontwikkeling. De algemene uitgangspunten zijn helder omschreven en gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek, maar als school kun je er een eigen kleur aan geven. Door samen met betrokken partijen te blijven monitoren en evalueren, houdt u samen de voortgang in de gaten. Waar nodig, stelt u uw concept bij.
Antwoord:
De gezonde lunch en het sport-, spel- en cultuuraanbod kosten geld. Hoe hoog de bijdrage is, die scholen aan ouders vragen, verschilt. Het is aan te raden een inventarisatie uit te zetten, waarin u ouders vraagt naar de mate waarin ze willen en kunnen bijdragen. Scholen die al aan de slag zijn met De Gezonde Basisschool van de Toekomst vragen gemiddeld een ouderbijdrage van €1,75 per kind per dag. Soms wordt dit bedrag aangevuld met bijdragen uit andere bronnen, zoals subsidies en/of gemeentegeld. Houd rekening met ouders die de bijdrage niet kunnen betalen. Dit filmpje laat zien wat de Stichting Leergeld hierin kan betekenen. 
Dagindeling
Antwoord:
Het advies vanuit De Gezonde Basisschool van de Toekomst is om de schooldag te verlengen. Het uitgangspunt is om minimaal vier keer per week 30 minuten te besteden aan een gezamenlijke lunch, plus nog eens 45 minuten aan sport en culturele activiteiten. Daarnaast moet er ruimte blijven voor vrij spel, omdat dat essentieel is voor de fysieke en mentale ontwikkeling van kinderen. Hoe die schooldag precies ingericht wordt, is aan de school zelf. De ene school legt de nadruk op sporten en bewegen, voor de andere heeft gezonde voeding prioriteit. De ene school kiest voor een lange middagpauze, de andere ‘plakt’ sportieve of culturele activiteiten aan het eind van de schooldag. Ook is het mogelijk de activiteiten door de schooldag te ‘weven’.
Antwoord:
Door De Gezonde Basisschool van de Toekomst veranderen de lestijden. Het overblijven op school kan langer worden, waardoor kinderen ´s middags later uit zijn. Ouders beslissen zelf of hun kind meedoet aan het voor- en naschoolse aanbod. Het doel is een programma samen te stellen dat zo interessant en aantrekkelijk is voor kinderen, dat het ook voor hen aanvoelt als een waardevolle invulling van hun vrije tijd.
Antwoord:
Dat hangt af van het rooster van de school, en hoe de school invulling geeft aan de uitgangspunten van Voeding en Beweging en Sport. Op scholen met een continurooster is het overblijven een onderdeel van de schooldag. Op andere scholen is tussenschoolse opvang facultatief. Alleen kinderen die op school overblijven kunnen meedoen aan de gezamenlijke gezonde lunch en de sportieve en creatieve activiteiten die tijdens de lunchpauze worden georganiseerd.
Antwoord:
Ja, dat is een vereiste. De school dient het lesrooster op zo’n manier aan te passen dat het blijft voldoen aan het minimumaantal lesuren dat is vastgesteld door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen. Uit ervaring blijkt dat scholen die werken met De Gezonde Basisschool van de Toekomst deze minimumeis halen.
Gezonde Voeding en Beweging
Antwoord:
Er zijn verschillende manieren om op school een gezonde lunch te verzorgen. Bijvoorbeeld door samen te werken met een supermarktketen, die de lunchproducten op school aflevert. Of, nog makkelijker: met een cateraar, die het eten op serveerschalen aanlevert, en daarmee de school veel werk uit handen neemt. Er zijn ook scholen die een maatschappelijke organisatie inzetten. Zo wordt de lunch op basisschool de Harlekijn in Venlo verzorgd door Rendiz, een organisatie die werkt met mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en met eerlijke producten uit de regio. Belangrijk is dat de aangeboden lunch voor 80% bestaat uit producten uit de Schijf van Vijf. De overige 20% mag bestaan uit producten die buiten de Schijf van Vijf vallen. Meer informatie over gezonde voeding en de gezonde schoollunch is hier te vinden. 
Antwoord:
In samenwerking met het Voedingscentrum en de GGD is binnen De Gezonde Basisschool van de Toekomst afgesproken dat de lunch voor 80 % uit producten bestaat die in de Schijf van Vijf staan. De overige 20% zijn dagkeuzes; kleine keuzes buiten de Schijf van Vijf. Zoals bijvoorbeeld hummus, jam of appelstroop. Meer informatie over gezonde voeding is hier te vinden.
Antwoord:
Elke school houdt in een overzicht bij welke leerlingen een voedselallergie hebben of dieet volgen. Bespreek met alle betrokkenen bij de lunch hoe hier rekening mee gehouden kan worden. Doe dit in overleg met ouders en in afstemming met bijvoorbeeld de GGD.
Antwoord:
De lunch wordt meestal begeleid door pedagogische medewerkers van de kinderopvang en/of leerkrachten, eventueel ondersteund door vrijwilligers. Deze medewerkers zien erop toe dat elk kind voldoende en gevarieerd eet en drinkt. Zijn ouders bezorgd over wat en hoeveel hun kind binnenkrijgt? Dan is het belangrijk om het gesprek aan te gaan, eventueel met iemand van de GGD erbij. Misschien stelt het ouders gerust wanneer ze een keer aansluiten bij de lunch, om te zien hoe het eraan toe gaat. 
Antwoord:
Scholen die zelf de lunch aanbieden aan leerlingen, dienen de regels van de Voedsel- en Warenwet volgen. Zo is het belangrijk om op de houdbaarheid van producten te letten en om voedsel op een goede manier en op de juiste temperatuur te bewaren, bijvoorbeeld met behulp van koelboxen en koelkasten. Eten dat langer dan twee uur uit de koelkast is geweest, mag niet meer gegeten worden.  

Het is verstandig om binnen de school één of meerdere personen op te leiden die de hygiëne en de voedselveiligheid bewaakt. Deze persoon ziet erop toe dat de zogenaamde HACCP-regels worden nageleefd. Meer informatie over voedselveiligheid is hier te vinden. 
Antwoord:
Op De Gezonde Basisschool van de Toekomst zijn kinderen tijdens de schooldag minstens één uur actief door middel van vrij spel en georganiseerde sport en culturele activiteiten. Dat is de hoeveelheid activiteit die het Kenniscentrum Sport & Bewegen aanbeveelt. Beweegt of sport een kind na schooltijd nog meer? Dit is alleen maar goed voor de gezondheid en de motorische en sociale ontwikkeling van het kind. Blijf wel opletten: extreem veel bewegen kan leiden tot oververmoeidheid. Aan ouders en school de taak om in de gaten te houden wanneer het genoeg is geweest. Tijdens de schooldag wordt voldoende tijd gemaakt voor ontspanning.
Antwoord:
De Gezonde Basisschool van de Toekomst richt zich op de school zelf. Idealiter is deze zo ingericht dat sport en bewegen wordt gestimuleerd. Als dat niet het geval is, kan de school ervoor kiezen de ruimtes aan te passen. Natuurlijk helpt het ook als er in de wijk genoeg ruimte is om kinderen te motiveren meer te bewegen en in beweging naar school te gaan. Zo kan een veilige en beweegvriendelijke omgeving rondom de school helpen om kinderen veiliger en prettiger naar school te laten fietsen of lopen. Bovendien nodigt dit uit tot meer spelen en sporten. Op het platform Veilige Beweegvriendelijke Schoolomgeving vind je alle informatie om hiermee aan de slag te gaan.
Betrokkenen
Antwoord:
Het is belangrijk dat ouders achter het concept van De Gezonde Basisschool van de Toekomst staan. Door ze goed te informeren over het waarom en ze te betrekken bij de uitvoering, creëert u draagvlak. Hier bestaan tal van verschillende manieren voor. Denk aan informatiemomenten, werkgroepen, klankbordsessies en gezamenlijke lunchmomenten. Ook kunt u ouders als vrijwilligers inzetten tijdens activiteiten. Lees meer over dit onderwerp.
Antwoord:
Het streven is om zoveel mogelijk één begeleider te koppelen aan één groep kinderen, zodat kinderen deze persoon leren kennen en andersom. Deze begeleider houdt contact met de leerkracht van de kinderen.  
De rol van begeleider kan ingevuld worden door pedagogisch medewerkers van de kinderopvang of (vak)leerkrachten, eventueel ondersteund door onderwijsassistenten, stagiaires, ouders en vrijwilligers. Lees meer over dit lokale netwerk.
Antwoord:
Binnen De Gezonde Basisschool van de Toekomst is er ruimte om vrijwilligers in te zetten. Ze kunnen een helpende hand bieden bij de bereiding van de gezonde lunch, of tijdens het sport-, spel- en cultuuraanbod. Wanneer ouders, vrijwilligers, verenigingen en de wijk stevig met de school verbonden zijn, is de impact van De Gezonde Basisschool van de Toekomst extra krachtig! 
Vragen? Neem contact met ons op!
Wij vragen jouw akkoord voor het gebruik van cookies op onze website. Meer informatie over wat cookies zijn, welke cookies op onze website worden gebruikt en wat ze bijhouden is beschikbaar in het onderdeel cookies van ons privacy statement

Akkoord  Niet akkoord