Samenvatting

Obesitas, diabetes, hart- en vaatziekten en longziekten komen in Parkstad veel vaker voor dan gemiddeld in Nederland. Ook steeds meer kinderen in deze regio ontwikkelen door een ongezonde leefstijl chronische ziektes met als gevolg dalende leerprestaties en sociale ongelijkheid. Uiteindelijk leidt dit weer tot minder kansen op de arbeidsmarkt en daarmee tot hogere werkloosheid. Een negatieve vicieuze cirkel met een structurele en hardnekkige achterstand als resultaat.
 
Provinciale Staten van Limburg heeft gevraagd actie te ondernemen om het tij te keren. ‘De Gezonde Basisschool van de toekomst‘ sluit aan op deze vraag. Het programma zet in op een verbetering van de talentontwikkeling van het kind.
 
Doel van ‘De Gezonde Basisschool van de toekomst‘ van Movare is te onderzoeken of kinderen die op de basisschool een gestructureerd dagritme aangeboden krijgen met voldoende tijd voor onderwijs, sport, bewegen, spelen en aandacht voor gezonde voeding een betere fysieke, emotionele en intellectuele groei doormaken. Tevens wordt onderzocht of een dergelijk dagritme meer rust en minder stress betekent voor zowel kinderen als ouders en bijdraagt aan een betere kwaliteit van leven. Naast deze mogelijk kind-specifieke voordelen wordt gekeken naar de maatschappelijke en economische voordelen op zowel de middellange- als de lange termijn.
 
Concreet wordt op twee basisscholen (BS de Carrousel en BS de Schatgraver) een dagprogramma aangeboden met naast voldoende onderwijs ook sport, beweging, ontspanning, cultuur en aandacht voor leefstijl en gezonde voeding. Het programma wordt vijf dagen per week aangeboden met extra schooltijd waarbinnen het verruimde aanbod kan worden uitgevoerd. Het programma wordt ook doorgetrokken naar de lokale voorschoolse en buitenschoolse voorzieningen (BSO). Deze scholen heten in dit project gezonde basisscholen.
 
Verder is gekozen om op twee andere basisscholen (BS Langeberg en BS Harlekijn) alleen meer tijd en aandacht te besteden aan sport en beweging. De zogenaamde beweegscholen. Deze beweegactiviteiten vinden plaats gedurende de schooldag, en in de middagpauze. In de middagpauze kunnen kinderen deelnemen aan een aantrekkelijk aanbod van sport, spel, beweging en ontspanning.
 
Om de resultaten van deze veranderingen goed te kunnen meten, worden er ook vier reguliere scholen gevolgd: BS de Vlieger, BS An d’r Put, BS de Schakel en BS de Spoorzoeker. Op deze scholen volgen de leerlingen het bestaande lesaanbod. Hier wordt geen extra tijd ingezet voor sport, beweging, ontspanning en cultuur.
 
Het voor Limburg en Nederland unieke programma is een initiatief van de Onderwijsstichting Movare, de GGD Zuid Limburg, Universiteit Maastricht, Maastricht Universitair Medisch Centrum+, kinderopvangorganisaties en peuterspeelzalen in nauwe samenwerking met vele private en maatschappelijke organisaties. Al deze organisaties dragen aanzienlijk bij, zowel in materiële als in immateriële zin. Het is bijzonder dat zoveel maatschappelijke partijen, overheid en bedrijfsleven de noodzaak zien tot samenwerking in dit belangrijke maatschappelijke thema.